Algemene Voorwaarden


handshakeAlgemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

W. Kessels Bouw- en onderhoudsbedrijf

Henri Lafontainehof 9

6836 KX Arnhem

Hierna te noemen aannemer

 

Artikel 1 – Geldigheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door ons aangegaan
 • De opdracht of bestellingen van de opdrachtgever/koper geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden.
 • Bijzondere, van bovengenoemde afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen
 • De werkzaamheden worden ofwel in daggeldwerk ofwel in aangenomen werk uitgevoerd.

Daggeldwerk:

Alle werkzaamheden worden ten spoedigste vakkundig uitgevoerd na verkregen opdracht daartoe.

 1. Reclames kunnen, met redenen omkleed, binnen 4 weken na de oplevering van het werk, worden ingediend.
 2. Indien de opdrachtgever tussentijdse betalingsverplichtingen niet nakomt, is de aannemer bevoegd het werk stil te leggen, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en interesten.
 3. Bij niet nakomen van de gestelde betalingsverplichting is de opdrachtgever na de 30e dag na dagtekening der nota een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

 

Aangenomen werk: 

 1. Alle aanbiedingen geschieden volgens een geliktijdig ingediende volledig omschrijving, eventueel met tekeningen. Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is de aannemer gehouden zijn aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen.
 3. De overeenkomst is bindend voor beiden partijen, na schriftelijke bevestiging over en weer.

 

Artikel 2 – Verplichtingen van de aannemer

 • De aannemer verplicht zich het opgedragen werk geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
 • De aannemer aanvaardt de opdracht, onder voorbehoud, dat de voor het plan vereiste vergunningen,ontheffingen, goedkeuringen danwel toewijzingen, tijdig worden verleend.

 

Artikel 3 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over:
  • de voor de opzet van het werk benodigde gegevens alsmede de vereiste vergunningen, ontheffingen,goedkeuringen danwel toewijzingen;
  • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
  • aansluitmogelijkheden voor de uitvoering van het werk benodigde energie, zoals gas, water en electra;
  • tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
 • De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, gas, water en electra voor de uitvoering van het werk, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen.
 • Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen, of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of uitvoering.
 • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid van de aannemer

De aannemer is aansprakelijk voor de schade aan het werk, hulpwerken, materialen en materieel, voor zover ontstaan door nalatigheid en/of verkeerde handelingen van hemzelf of van hen, die te werk zijn gesteld op de aan de aannemer opgedragen werken.

 

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

Indien de opdrachtgever enigen verplichtingen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, niet nakomt, is de aannemer gerechtigd de goederen terug te nemen, zonder dat een andere ingebrekestelling nodig is.

 

Artikel 6 – oplevering

 • Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip, waarop de aannemer dat de opdrachtgever heeft medegedeeld danwel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.
 • Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt door oorzaken, welken de aannemer niet kunnen worden aangerekend, zoals weersomstandigheden, die het werken onmogelijk maken, stakingen,uitsluitingen, oorlog, oorlogsgevaar, of andere bijzondere omstandigheden.

 

Artikel 7 – Beëindiging van het werk

De aannemer is gerechtigd het werk te beëindigen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt of waarneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt.

 

Artikel 8 – Betaling

 • Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na de dag, waarop de aannemer de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden danwel heeft overhandigd.
 • Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening der nota, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Niet tijdige betaling

 • De aannemer is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 1% per maand te bereken over het opeisbare bedrag, gerekend vanaf 30 dagen na verzending van de betreffende factuur.
 • De aannemer is gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, veroorzaakt door het uitblijven van de betaling, te vorderen.
 • De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 45,00.

 

Artikel 10 – geschillen

Alle geschillen, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden voor de Burgerlijke Rechter.

 

Artikel 11 – depot

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Arnhem op 30 maart 2001.